Painiting #3: During the action

A treia pictură: „Desfășurarea acțiunii“.

Textul în limba română se află mai jos,, după traducerea în engleză.    Lic3.1copy

⊕ Absolutism in the culture of civilizations has existed since the beginning of mankind, being taken over and evolving over the course of history. The censorship used during the Bolshevik period cut the thread of the substantial evolution of visual art and stained this artistic ideal. The absolutism applied in traditionalism has in fact focused on the prosperous creative individuality, an altruistic individuality that excelled in the creative condition inspired and brought to the memory of civilization. These goals lead art to ideals and metaphysical virtues. Communism took over and at the same time distorted the beautiful objective, plasticizing it into a utopia presented in realistic socialist paintings and in the ugly of contemporary art.

⊕ The contemporary approach to the visual, relativized art can convey a multitude of messages and attract or contradict distractions from the important factors included in today’s society. Both apolitical artists and those with more or less radical political ideology have used visual art as an instrument. Their methods and meaning differ greatly from one another, from the revival of national consciousness, such as Gheorghe Asachi, to classical political propaganda, or the illustration of the unfavorable social condition, used as reprimand for society.

⊕ Being a philosopher, the Romanian Ernest Bernea attacks these concepts in detail in his writings, which we find in his work “Indulge in simplicity. He who climbs the mountain. The steps of joy. “. A reading entirely devoted to thoughts centered on notions of suffering, in all its forms, as salvation and purification of the soul.

     Painting  #3:

The fallen character urges to exhaustion is completed in the face of the sufferings he concludes in the camp, succumbs to the limit imposed by physical and mental condition. The surrounding characters, despite their weak physical appearances, especially suggested by female and child characters, express their resilience by inner springs.

 

Absolutismul în cultura civilizațiilor se regăsește încă de la începutul omenirii, fiind preluat și evoluând în linii mari pe parcursul istoriei. Cenzura utilizată în perioada bolșevică a tăiat firul evoluției substanțiale ale artei vizuale și a pătat acest ideal artistic. Absolutismul aplicat în tradiționalism se concentra de fapt pe individualitatea creatoare prosperă, o individualitate altruistă care excela către condiția creatoare inspirată și adusă totodată în omagiul memoriei civilizației. Aceste obiective conducând arta către idealuri și virtuți metafizice. Comunismul a preluat şi totodată a denaturat frumosul obiectiv, plasticizândul într-o utopie prezentată în picturile realist socialiste și în urâtul artei contemporane.

Abordarea contemporană a artei vizuale, relativizată, poate transmite o sumedenie de mesaje și să atragă sau din contră, să distragă atenția de la factorii importanți incluși în societatea de astăzi.  Atât artiști apolitici cât și cei care dețineau o ideologie politică mai mult sau ma puțin radicală, s-au folosit de arta vizuală ca un instrument. Metodele și sensul lor diferă foarte mult între ele, de la renașterea conștiinței naționale precum Gheorghe Asachi, la propaganda clasică politică, ori ilustrarea condiției sociale nefavorabile, folosită ca mustrare la adresa societății.

⊕ Fiind și filosof, Ernest Bernea atacă aceste concepte în amănunt în scrierile sale, pe acestea le găsim în lucrarea sa „Îndemn la simplitate. Cel ce urcă muntele. Treptele bucuriei. ”. O lectură care în întregime se dedică gândurilor concentrate pe noțiunile de suferință, în toate formele sale, ca mântuire și purificare a sufletului.

Tabloul nr. 3

Personajul căzut îndeamnă la epuizare este compleşit in faţa suferinţelor pe care le desăvârşeşte în lagăr, cedeaza datorita limitei impuse de condiţia fizică şi psihică. Personajele din jur în ciuda aparenţelor fizice slabe, sugerată în special de personajele feminine şi copil, exprimă faptul ca rezistenţa lor este dată de resorturi interioare.

 

 

Advertisements

Painting #2: Intrigue

Textul în limba română se află mai jos, după traducerea în engleză.

Lic2copy

⊕ From ancient times until today, it is considered that the whole expression of culture has laid the basis of civilization, because it has risen from its spiritual foundations. Culture is proof of the existence of a nation’s consciousness. At the same time, it is the profound and continuous research of some answers and deeds that have come into contact with Eternity. The Eternal aspirations have marked the human condition on the artistic plan precisely because of the fact that the creative spirit of some natural laws was exalted to a high rank.

The bases of concepts relating to the creation, performed by humans, is based on the Divine inspiration.

In such physical and psychological degrading conditions, found in the Bolshevik gulags, man enters in his “super-material” function, which means he overcomes his dependence on physical, material objects. The complexity of man is demonstrated in the concentration of the last fragments of energy in the psychic capacities led by the metaphysical ones.

⊕           Painting description:

The barbed wire, the atmosphere of the upper texture constrains freedom and blocks any form of asking for help from outside the gulag. At the same time, the entire texture rendered by the collage technique is suffocating for those in the camp. The system to create the new man invented a tool to exterminate sensitivity and cultural development: the camp. The only solution for the survival of the oppressed is the identity unit of the group presented by the suggestion of the two characters dressed in Romanian traditional clothes, which is located at the center of the painting as a cohesive factor of the group.

220180509_120919

⊕ Din timpurile vechi, până astăzi, se consideră că întreaga expresie a culturii a pus bazele civilizației, deoarece a răsărit din fundamentele spirituale ale acesteia. Cultura reprezintă dovada existenței conștiinței unui popor. Totodată este cercetarea profundă și continuă a unor răspunsuri și fapte care au luat contactul cu Eternitatea. Aspirațiile eterne au marcat condiția umană pe plan artistic tocmai datorită faptului că spiritul creator a unor legi naturale era exaltat la rang înalt.

Baza conceptelor privitoare la creație, înfăptuite de om, se axa pe inspirația divină.

În asemenea condiții de degradare fizică și psihică, regăsite în gulagurile bolșevice, omul intră în funcția sa „supra-materială” adică depășește dependența sa de obiectele fizice, materiale. Individualitatea complexă a omului este demonstrată în concentrarea ultimelor fărâmi de energie în capacitățile psihice conduse de către cele metafizice.

⊕             Descrierea picturii:

Sârma ghimpată, atmosfera texturii superioare îngrădeşte libertatea şi blochează orice formă de a cere ajutor din exteriorul gulagului. Totodată, întreaga textură redată de către tehnica colajului, este sufocantă pentru cei din lagăr. Sistemul pentru a crea omul nou a inventat un instrument de exterminare a sensibilităţii si a dezvoltării culturale: lagărul. Singura soluţie de supravieţuire a celor oprimaţi este unitatea identitară a grupului prezentate prin sugestia celor două personaje îmbrăcate în haine tradiţionale şi care se află în centru ca factor de coeziune al grupului.

Painting #1: Exposition

Textul în limba română se află mai jos, după traducere.

Lic1copy

The first painting designates the exhibition. The moment when the Bukovina inhabitants reached their destination in one of the regions of Siberia. Introduced in the transport wagons, each character, including the guards, represents a stereotype, respectively the feelings which are present in this situation of deportations.

Starting horizontally, left, up.

The man wears a typical Romanian shepherd cap, a symbol of the modest Romanian identity. His expressiveness suggests the resignation of a man which passed through life, through hardship.

The child next to the old man manifests a form of anger and revolt against the system, as well as the condition they are in.

The third character depicts a woman with fear and terror.

The last character in the top row expresses concern about survival under the same oppressive system.

Starting with the first character in the bottom row, we will notice that he is one of the most expressive and bright faces. The boy expresses resignation, but a resignation very different from that of the old man behind him. It’s a naive resignation, known to be innocent and this makes him look with a dose of courage for future events. In his naivety, he is expecting a change.

The next child is possibly the most affected of all. His outward disfigurement is the result of the accumulation of inner suffering. It shows total despair.

The last character, a young girl, displays identity symbolism through the traditional Romanian clothing. Feelings of revolt and anger are accumulated.

The first guardian is positioned with his back towards us, the public – he has something to hide, he induces obedience to the system, shame to the viewer because he is aware of the injustice in which he has been hired. It may be a weak, or compulsion to play the system card.

The second guardian expresses cold blood. He does not have any sort of remorse and is pleased with his condition and working position. He is trying to defy.

35268584_2062396570686096_5602913111125262336_n

Primul tablou desemnează expoziţiunea. Momentul când locuitorii bucovinieni au ajuns la destinaţie într-una din regiunile Siberiei. Introduşi în vagoanele specifice transportului de vite, fiecare personaj în parte, inclusiv gardienii, reprezintă câte un stereotip, respectiv sentimente prezente în situaţia de faţă a deportărilor.

Pornind pe orizontală, în stânga, sus.

Bărbatul poartă o căciulă de cioban tipică românească, simbol al modestei identități românești. Expresivitatea sa sugerează resemnarea unui om trecut prin viaţă, prin greutăţi.

Copilul de lângă bătrân manifestă o formă de furie şi revoltă împotriva sistemului, precum şi a condiţiei în care se află.

Personajul al treilea ilustrează o femeie, cuprinsă de teamă şi spaimă.

Ultimul personaj din rândul de sus, exprimă îngrijorarea în ceea ce priveşte supravieţuirea sub acelaşi sistem opresiv.

Începând cu primul personaj din rândul de jos, vom observa că este unul dintre cele mai expresive şi luminoase chipuri. Băiatul exprimă resemnare, dar o resemnare foarte diferită faţă de aceea a bătrânului din spatele său. Este o resemnare naivă, se cunoaşte ca fiind nevinovat, iar acest lucru îl face să privească cu o doză de curaj viitoarele evenimente. În naivitatea sa, el aşteaptă o schimbare.

Următorul copil este posibil cel mai afectat dintre toţi. Desfigurarea sa exterioară este rezultată în urma acumulărilor suferinţei interioare. Prezintă deznădejde totală.

Ultimul personaj, o fată tânără afişează simbolistica identitară prin portul popular. Sentimentele de revoltă și furie sunt acumulate.

Primul gardian este poziţionat cu spatele către noi, publicul – are ceva de ascuns, induce supunerea faţă de sistem, ruşinea faţă de privitor pentru că este constient de nedreptatea în care sa lăsat angajat. Poate fi o fire slabă, ori constrâns să joace cartea sistemului.

Al doilea gardian exprimă sânge rece. Nu are nici un soi de remuşcare şi este mulţumit de

condiţia şi poziţia sa de lucru. Încearcă să sfideze.

Introduction and considerations + the first versions.

Part One – Traducerea în limba română se află mai jos.

     Below, right after this text are the first three versions of this project. These are NOT the final paintings.

    ⊕ The subject approached contains a substantial spiritual charge that needs to be submitted visually and conceptually. The theoretical notions included are part of a bag of general knowledge gathered over a period of time as well as conclusions drawn from the deductions of accumulated notions and feelings. In this work, historical, artistic, and philosophical elements are strewn and merged.

     ⊕ In short, the primordial concept was to present the tragic situation of the Romanians deported to Siberia in an essential manner, seen from its authentic Orthodox perspective. For the consciousness of a man, possessing even a tiny spiritual intelligence, the tumultuous memories of the deportees create an internalized debate on the problems of the human condition in inhuman situations. To survive, man raises on spiritual endurance and comes out of his material condition entering into the metaphysical one.

     ⊕ By using plastic art, the rendering to life of absolute existentialist justifications from an Orthodox perspective in the modern/ contemporary age presents an avantage, because it is easy to access the materials and instruments necessary for the realization of the visual concept. As long as we have time, we need to use the products of the convenience of our era, to endeavor for offering sacrifice and to contribute in order to reach only for a certain purpose. Thus, the profoundly traditionalist approaches take on a small modern façade, but at the same time preserve its undeniable and perfect character from which it started.

     ⊕ The primacy of this project comes from sources of survivors during and after Soviet deportations, more specifically from their memoirs. Every country which had pased through and after the Second World War’s tragedies remembers and honors its victims in the field of visual art. Baltic countries, Poland, Ukraine, etc. still insists on the subject of Soviet deportations, but in Romania, despite the fact that there have been three waves of massive deportations, there is no insistence on this subject through the visual sphere.

    ⊕ In the book named „ 20 years in Siberia” according to the memoirs written by a Romanian from North Bukowina region ( Romanian historical territory ), Anita Nandriş-Cudla, the Romanian peasant archetype, tells in detail the occupations and the harsh living in the steppe, while giving the grim atmosphere of each stage of the deportation. Rough physical labor at temperatures of  negative 30 degrees Celsius, insufficient food ration, the sufferings of their own children, spending the nights in abandoned open-spaces, the sickness, are just a few of the horrors unfolded. Modesty and altruism remained unwavering, so the desire for survival and the endurance of the deported individuals was proved by the power of the Holy Spirit, followed by the spiritual power, then the mental one.

Varianta 1Varianta 2Varianta 3

Partea întâi.

Introducere și considerențe.

   ⊕ Subiectul abordat conține o încărcătură spirituală substanțială ce se impune a fi transmis din punct de vedere vizual şi conceptual. Noțiunile teoretice incluse fac parte dintr-un bagaj de cunoștințe generale adunate într-o perioadă de timp precum și concluzii trase din urma deducțiilor unor noţiuni și sentimente acumulate. În această lucrare sunt strecurate şi fuzionate elemente istorice, artistice, filosofice.

   ⊕ Pe scurt, conceptul primordial a fost acela de a prezenta situația tragică a românilor deportați în Siberia într-o manieră esențială, văzută din perspectiva sa autentică ortodoxă. Pentru conștiința unui om, deținând chiar și o inteligență spirituală minusculă, amintirile tumultoase ale deportaţilor făurește o dezbatere interiorizată asupra problemelor condiției umane în situații inumane. Pentru a supraviețui, omul plusează pe anduranța spirituală și iese din condiția sa materială intrând în cea metafizică.

   ⊕ Prin utilizarea artei plastice, redarea la viață a justificărilor absolute existențialiste din perspectivă ortodoxă în epoca modernă/contemporană prezintă un avantaj fiindcă este lesne de accesat materialele necesare pentru înfăptuirea conceptului vizual. Cât mai avem timp, trebuie să utilizăm produsele rezultate din comoditatea erei noastre, să ne ostenim pentru a aduce jertfă și să contribuim pentru a ajunge numai la un anumit scop. Astfel abordările tradiționaliste profunde preia o fațadă modernă dar în acelși timp își păstrează caracterul neîndoielnic și desăvârșit de la care a pornit.

   ⊕ Primordialitatea lucrării de față provine din sursele supraviețuitorilor din timpul și după deportările sovietice, mai specific din memoriile acestora. Fiecare țară trecută prin tragediile din timpul și după celui de-al doilea război mondial, își aduce aminte și își omagiază victimele în sfera artei vizuale. Țările Baltice, Polonia, Ucraina etc. insistă și în ziua de astăzi pe subiectele deportărilor sovietice, însă, în România, în ciuda faptului că au existat trei valuri de deportări masive, nu se insistă pe acest subiect prin sfera vizuală.

   ⊕ În cartea ,,20 de ani în Siberia” redactată după caietul scris cu memorii a bucovinencei Aniţa Nandriş-Cudla, arhetipul țărăncii române, povestește în amănunt ocupațiile și traiul aspru din stepă, redând totodată atmosfera sumbră din fiecare etapă a deportării. Munca brută la temperaturi de -30 grade Celsius, rația insuficientă de hrană, jertfa pentru propii copilași, înnoptarea în spații abandonate descoperite, boala, sunt doar câteva dintre ororile desfășurate. Modestitatea și altruismul au rămas neclintite, astfel, dorința pentru supraviețuire și anduranța indivizilor deportați era dovedită de către puterea Duhului Sfânt, urmată de cea spirituală, apoi de partea mintală.

Atmospheric nostlagia

In a significant sense, the powerful lines and shades which the charcoal leave behind on the drawing (or painting) support presents a big advantage when creating a fast drawing, charged with deep and strong ambiance.

20180202_12303020180203_163941 copy20180203_164100 copy

Both drawings represent an exercise, day by day we have to make sure to work even in small proportions in order to develop our skills, in any areas. First one is inspired from a step-by-step drawing book, as a model I used the reference image. Second drawing was inspired by Romanian great artist: Theodor Aman ‘s ( b. 1831 –  d. 1891 ) engraving called ,, Halt at field work,, [1875]

387_8.jpg